Dokumentacja portalu

Regulamin korzystania z aplikacji generator.dlanauczyciela.pl

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Dostawcy związane z korzystaniem z Aplikacji generator.dlanauczyciela.pl w ramach Serwisu.
 2. Aplikacja dostępna jest on-line pod adresem www.generator.dlanauczyciela.pl za pośrednictwem prowadzonego przez Dostawcę Serwisu dostępnego pod adresem www.dlanauczyciela.pl.
 3. Aplikacja to interaktywne narzędzie dydaktyczne pozwalające Użytkownikom na tworzenie zadań i ćwiczeń umożliwiających utrwalenie oraz powtórkę zajęć edukacyjnych z wybranych przedmiotów zgodnych z programem nauczania w ramach podstawy programowej obowiązującej w szkole podstawowej.
 4. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest zawarcie Umowy i akceptacja Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Aplikacji, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Do zawarcia umowy na korzystanie z Aplikacji dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL, pod którym dostępna jest Aplikacja, w przeglądarce internetowej, w ramach której działa Aplikacja, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika tej strony.
 6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się postanowienia regulaminu dla Serwisu, dostępnego pod adresem http://www.dlanauczyciela.pl/dokumentacja-portalu-informacje,regulamin . Regulamin ma pierwszeństwo stosowania w tych samych kwestiach.
 7. Poniższym pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

a) Dostawca ‒ Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, posiadająca NIP nr 527-13-74-376 i REGON nr 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 465 400,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości,

b) Serwis ‒ internetowa platforma stanowiąca własność Dostawcy umieszczona pod adresem www.dlanauczyciela.pl, prowadzona i zarządzana przez Dostawcę, w ramach której istnieje możliwość korzystania z Aplikacji,

c) Regulamin ‒ niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Aplikacji,

d) Umowa ‒ umowa zgodna z definicją regulaminu Serwisu, której przedmiotem są warunki korzystania z Aplikacji,

e) Użytkownik ‒ nauczyciel posiadający konto w Serwisie,

f) Zasoby – przykładowy zbiór zadań przygotowanych lub udostępnionych przez Dostawcę, możliwych do wykorzystania przez Użytkownika w ramach Aplikacji.

 

§ 2
Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne.
 2. Użytkownicy korzystają z Aplikacji nieodpłatnie.
 3. Możliwość korzystania z Aplikacji mają Użytkownicy posiadający konto w Serwisie. Dostęp do Aplikacji następuje po zalogowaniu się do konta w Serwisie.
 4. Użytkownik otrzymuje dostęp do Zasobów obejmujących przedmioty nauczania wybrane w procesie rejestracji w programie Szkoła dobrych rozwiązań.
 5. Aplikacja pozwala Użytkownikowi, w ramach udostępnionych Zasobów, na korzystanie z Bazy zadań i Bazy testów przygotowanych przez Dostawcę. Użytkownik może korzystać również z funkcji edytora zadań i generatora testów oraz tworzyć własne zadania i testy.
 6. Korzystanie z Aplikacji wymaga komputera z dostępem do Internetu oraz:

a) aktualnej wersji jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Opera,

b) obsługi cookies: włączone,

c) Javascript: włączone.

7. Dostawca ma prawo zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Dostawcy lub podmiotów z nim współpracujących.

8. Dostawca zastrzega sobie prawo do:

a) przejściowego zaprzestania dostępu do Aplikacji lub części jej funkcjonalności ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Aplikacji,

b) dowolnej modyfikacji Aplikacji w zakresie udostępnianych Zasobów lub funkcjonalności, bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,

c) zamieszczania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Aplikacji i ze świadczeniem usług,

d) odmowy dostępu do Aplikacji, jeśli Użytkownik utraci konto w Serwisie, gdy przestaje być nauczycielem lub gdy zgodnie z postanowieniami regulaminu Serwisu wystąpią przesłanki do rozwiązania lub odstąpienia od umowy.

9. Dostawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego (urządzenia końcowego), za którego pomocą możliwe jest korzystanie z Aplikacji.

10. W celu korzystania z usługi stanowisko komputerowe (urządzenie końcowe) musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe

 

§ 3
Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz Zasobów w całości lub we fragmentach, w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów programistycznych generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy (z pominięciem zasobów będących na licencji otwartej).
 2. Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji i Zasobów na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2, nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 4. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu, lub rozpowszechniać Aplikacji bądź pobranego Zasobu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych bądź jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych, z wyjątkiem uprawnień przyznanych w licencji

§ 4
Licencja

 1. Dostawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z Aplikacji i Zasobów.
 2. Licencja na rzecz Użytkownika zostaje udzielona na czas nieokreślony.
 3. Dostawca udziela każdemu Użytkownikowi licencji na następujących polach eksploatacji: korzystanie z Aplikacji lub Zasobów do użytku własnego lub na potrzeby przygotowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach zatrudnienia w placówkach oświatowych określonych ustawą o systemie oświaty, utrwalanie, zwielokrotnianie w formie elektronicznej, a także utrwalanie w części lub w całości niezależnie od standardu, systemu lub formatu; wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb korzystania z Aplikacji lub Zasobów wyłącznie w celu określonym Regulaminem.
 4. Udzielona Licencja nie uprawnia Użytkownika do:

a) tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu,

b) rozpowszechniania informacji pobranych za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży oraz w jakichkolwiek celach komercyjnych,

c) udostępniania dostępu do Aplikacji osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie konta w Serwisie,

d) udzielania sublicencji,

e) dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera Dostawcy,

f) utrwalania i zwielokrotniania Zasobów pobranych za pośrednictwem Aplikacji, za wyjątkiem sporządzania wydruków lub korzystania dla własnych potrzeb i wykorzystywania ich do przygotowania lub prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach zatrudnienia w placówce oświatowej, o której mowa w ust. 3,

g) przeniesienia na osobę trzecią praw wynikających z umowy zawartej z Dostawcą,

h) udostępniania Zasobów w celach komercyjnych, w szczególności ich sprzedaży.

 1. Baza zasobów oraz Aplikacja są produktem i wyłączną własnością intelektualną Dostawcy, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do tej bazy.
 2. Każde naruszenie praw autorskich Dostawcy przez Użytkownika spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtwarzanie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Zasobów lub ich części, lub Aplikacji, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i licencji.

§ 5
Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Aplikacji.

2. Dostawca, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, któremu świadczy usługę nieodpłatnie, może natychmiast zablokować jego dostęp do Aplikacji lub Zasobów. Dostawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Zasobów w razie otrzymania wiarygodnej informacji, że jego działania są niezgodne z prawem i postanowieniami Regulaminu.

 

§ 6
Odpowiedzialność

1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Aplikacji lub Serwisu,

b) skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie konta Użytkownika w Serwisie,

c) następstwa działań podjętych przez Użytkowników, stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,

d) przerwy w świadczeniu usług zaistniałe z przyczyn niezależnych od Dostawcy,

e) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia usługi, będące następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

f) nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu,

g) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Aplikacji, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,

h) pobrane Zasoby ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników,

i) niezależne i niezawinione błędy w działaniu Aplikacji,

j) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

k) nieosiągnięcie zamierzonych celów, w związku z którymi Użytkownik korzysta z usługi,

l) szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Spory pomiędzy Dostawcą a Użytkownikami w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Serwisu lub po przesłaniu w tym zakresie informacji na adres e-mail Użytkownika, dostępny w bazie Dostawcy.
 5. Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności reguluje dokument „Polityka prywatności” dostępny na stronie głównej Dostawcy.
 6. Umowa może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zgodnie z regulaminem Serwisu.