Menu
Nauka zdalna 2020
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Wychowanie przedszkolne
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Szkoła podstawowa klasy 0-3
Szkoła podstawowa klasy 0-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Elementarz odkrywców
Elementarz odkrywców
Język angielski
Język angielski
Klasa 0
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoły ponadpodstawowe
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Język angielski
Język angielski
Język niemiecki
Język niemiecki
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Szkoły ponadgimnazjalne
Szkoły ponadgimnazjalne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Język polski
Historia
Historia i społeczeństwo
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Język angielski
Język niemiecki
Język niemiecki
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wiedza o kulturze
Wiedza o kulturze
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy przedsiębiorczości
Przyroda
Przyroda
Reforma
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Dzieciaki w akcji
Entliczek
Kolekcja przedszkolaka
Kolekcja przedszkolaka
Kolekcja sześciolatka
Kolekcja sześciolatka
Elementarz sześciolatka
Elementarz sześciolatka
English Play Box
My World
My World
Inspiracja i rozwój
Inspiracja i rozwój
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Elementarz odkrywców
Elementarz odkrywców
Wielka Przygoda
Wielka Przygoda
Informatyka
Muzyka i Plastyka
Język angielski
Język angielski
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Materiały rozwojowe
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Przyroda
Historia
Historia
Język polski
Matematyka
Informatyka
Informatyka
Plastyka
Plastyka
Muzyka
Muzyka
Technika
Technika
Biologia
Biologia
Geografia
Geografia
Chemia
Fizyka
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Język angielski
Język niemiecki
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoły ponadpodstawowe
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Informatyka
Geografia
Język angielski
Język angielski
Język niemiecki
Język niemiecki
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy przedsiębiorczości
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Plastyka
Filozofia
Przed reformą
Szkoły ponadgimnazjalne
Szkoły ponadgimnazjalne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia
Historia i społeczeństwo
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Wiedza o kulturze
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Informatyka
Geografia
Przyroda
Język angielski
Język niemiecki
Podstawy przedsiębiorczości
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Szkolnictwo zawodowe
Materiały rozwojowe
Inne
Szkoły językowe i uczelnie
Szkoły językowe i uczelnie
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Nauka zdalna 2020
Wychowanie przedszkolne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoła podstawowa klasy 0-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Elementarz odkrywców Elementarz odkrywców
Język angielski Hello Explorer My World starter
Terapia i rozwój Specjalne potrzeby edukacyjne
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoły ponadpodstawowe
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoły ponadgimnazjalne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Reforma
Wychowanie przedszkolne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Elementarz odkrywców Elementarz odkrywców
Wielka Przygoda Wielka Przygoda
Język angielski Hello Explorer Super Heroes
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne
Terapia i rozwój Specjalne potrzeby edukacyjne
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoły ponadpodstawowe
Przed reformą
Szkoły ponadgimnazjalne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Inne
Szkoły językowe i uczelnie
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Dokumentacja portalu

Regulamin korzystania z aplikacji generator.dlanauczyciela.pl

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Dostawcy związane z korzystaniem z Aplikacji generator.dlanauczyciela.pl w ramach Serwisu.
 2. Aplikacja dostępna jest on-line pod adresem www.generator.dlanauczyciela.pl za pośrednictwem prowadzonego przez Dostawcę Serwisu dostępnego pod adresem www.dlanauczyciela.pl.
 3. Aplikacja to interaktywne narzędzie dydaktyczne pozwalające Użytkownikom na tworzenie zadań i ćwiczeń umożliwiających utrwalenie oraz powtórkę zajęć edukacyjnych z wybranych przedmiotów zgodnych z programem nauczania w ramach podstawy programowej obowiązującej w szkole podstawowej.
 4. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest zawarcie Umowy i akceptacja Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Aplikacji, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Do zawarcia umowy na korzystanie z Aplikacji dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL, pod którym dostępna jest Aplikacja, w przeglądarce internetowej, w ramach której działa Aplikacja, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika tej strony.
 6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się postanowienia regulaminu dla Serwisu, dostępnego pod adresem http://www.dlanauczyciela.pl/dokumentacja-portalu-informacje,regulamin . Regulamin ma pierwszeństwo stosowania w tych samych kwestiach.
 7. Poniższym pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

a) Dostawca ‒ Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, posiadająca NIP nr 527-13-74-376 i REGON nr 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 465 400,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości,

b) Serwis ‒ internetowa platforma stanowiąca własność Dostawcy umieszczona pod adresem www.dlanauczyciela.pl, prowadzona i zarządzana przez Dostawcę, w ramach której istnieje możliwość korzystania z Aplikacji,

c) Regulamin ‒ niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Aplikacji,

d) Umowa ‒ umowa zgodna z definicją regulaminu Serwisu, której przedmiotem są warunki korzystania z Aplikacji,

e) Użytkownik ‒ nauczyciel posiadający konto w Serwisie,

f) Zasoby – przykładowy zbiór zadań przygotowanych lub udostępnionych przez Dostawcę, możliwych do wykorzystania przez Użytkownika w ramach Aplikacji.

 

§ 2
Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne.
 2. Użytkownicy korzystają z Aplikacji nieodpłatnie.
 3. Możliwość korzystania z Aplikacji mają Użytkownicy posiadający konto w Serwisie. Dostęp do Aplikacji następuje po zalogowaniu się do konta w Serwisie.
 4. Użytkownik otrzymuje dostęp do Zasobów obejmujących przedmioty nauczania wybrane w procesie rejestracji w programie Szkoła dobrych rozwiązań.
 5. Aplikacja pozwala Użytkownikowi, w ramach udostępnionych Zasobów, na korzystanie z Bazy zadań i Bazy testów przygotowanych przez Dostawcę. Użytkownik może korzystać również z funkcji edytora zadań i generatora testów oraz tworzyć własne zadania i testy.
 6. Korzystanie z Aplikacji wymaga komputera z dostępem do Internetu oraz:

a) aktualnej wersji jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Opera,

b) obsługi cookies: włączone,

c) Javascript: włączone.

7. Dostawca ma prawo zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Dostawcy lub podmiotów z nim współpracujących.

8. Dostawca zastrzega sobie prawo do:

a) przejściowego zaprzestania dostępu do Aplikacji lub części jej funkcjonalności ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Aplikacji,

b) dowolnej modyfikacji Aplikacji w zakresie udostępnianych Zasobów lub funkcjonalności, bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,

c) zamieszczania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Aplikacji i ze świadczeniem usług,

d) odmowy dostępu do Aplikacji, jeśli Użytkownik utraci konto w Serwisie, gdy przestaje być nauczycielem lub gdy zgodnie z postanowieniami regulaminu Serwisu wystąpią przesłanki do rozwiązania lub odstąpienia od umowy.

9. Dostawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego (urządzenia końcowego), za którego pomocą możliwe jest korzystanie z Aplikacji.

10. W celu korzystania z usługi stanowisko komputerowe (urządzenie końcowe) musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe

 

§ 3
Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz Zasobów w całości lub we fragmentach, w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów programistycznych generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy (z pominięciem zasobów będących na licencji otwartej).
 2. Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji i Zasobów na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2, nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 4. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu, lub rozpowszechniać Aplikacji bądź pobranego Zasobu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych bądź jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych, z wyjątkiem uprawnień przyznanych w licencji

§ 4
Licencja

 1. Dostawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z Aplikacji i Zasobów.
 2. Licencja na rzecz Użytkownika zostaje udzielona na czas nieokreślony.
 3. Dostawca udziela każdemu Użytkownikowi licencji na następujących polach eksploatacji: korzystanie z Aplikacji lub Zasobów do użytku własnego lub na potrzeby przygotowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach zatrudnienia w placówkach oświatowych określonych ustawą o systemie oświaty, utrwalanie, zwielokrotnianie w formie elektronicznej, a także utrwalanie w części lub w całości niezależnie od standardu, systemu lub formatu; wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb korzystania z Aplikacji lub Zasobów wyłącznie w celu określonym Regulaminem.
 4. Udzielona Licencja nie uprawnia Użytkownika do:

a) tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu,

b) rozpowszechniania informacji pobranych za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży oraz w jakichkolwiek celach komercyjnych,

c) udostępniania dostępu do Aplikacji osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie konta w Serwisie,

d) udzielania sublicencji,

e) dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera Dostawcy,

f) utrwalania i zwielokrotniania Zasobów pobranych za pośrednictwem Aplikacji, za wyjątkiem sporządzania wydruków lub korzystania dla własnych potrzeb i wykorzystywania ich do przygotowania lub prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach zatrudnienia w placówce oświatowej, o której mowa w ust. 3,

g) przeniesienia na osobę trzecią praw wynikających z umowy zawartej z Dostawcą,

h) udostępniania Zasobów w celach komercyjnych, w szczególności ich sprzedaży.

 1. Baza zasobów oraz Aplikacja są produktem i wyłączną własnością intelektualną Dostawcy, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do tej bazy.
 2. Każde naruszenie praw autorskich Dostawcy przez Użytkownika spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtwarzanie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Zasobów lub ich części, lub Aplikacji, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i licencji.

§ 5
Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Aplikacji.

2. Dostawca, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, któremu świadczy usługę nieodpłatnie, może natychmiast zablokować jego dostęp do Aplikacji lub Zasobów. Dostawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Zasobów w razie otrzymania wiarygodnej informacji, że jego działania są niezgodne z prawem i postanowieniami Regulaminu.

 

§ 6
Odpowiedzialność

1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Aplikacji lub Serwisu,

b) skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie konta Użytkownika w Serwisie,

c) następstwa działań podjętych przez Użytkowników, stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,

d) przerwy w świadczeniu usług zaistniałe z przyczyn niezależnych od Dostawcy,

e) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia usługi, będące następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

f) nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu,

g) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Aplikacji, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,

h) pobrane Zasoby ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników,

i) niezależne i niezawinione błędy w działaniu Aplikacji,

j) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

k) nieosiągnięcie zamierzonych celów, w związku z którymi Użytkownik korzysta z usługi,

l) szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Spory pomiędzy Dostawcą a Użytkownikami w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Serwisu lub po przesłaniu w tym zakresie informacji na adres e-mail Użytkownika, dostępny w bazie Dostawcy.
 5. Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności reguluje dokument „Polityka prywatności” dostępny na stronie głównej Dostawcy.
 6. Umowa może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zgodnie z regulaminem Serwisu.