Menu
Reforma
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Dzieciaki w akcji
Entliczek
Kolekcja przedszkolaka
Kolekcja przedszkolaka
Kolekcja sześciolatka
Kolekcja sześciolatka
Elementarz sześciolatka
Elementarz sześciolatka
English Play Box
My World
My World
Inspiracja i rozwój
Inspiracja i rozwój
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Elementarz odkrywców
Elementarz odkrywców
Muzyka i Plastyka
Informatyka
Język angielski
Język angielski
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Materiały rozwojowe
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Przyroda
Historia
Historia
Język polski
Matematyka
Informatyka
Informatyka
Plastyka
Plastyka
Muzyka
Muzyka
Technika
Technika
Biologia
Biologia
Geografia
Geografia
Chemia
Fizyka
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Język angielski
Język niemiecki
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoły ponadpodstawowe
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Informatyka
Geografia
Język angielski
Język angielski
Język niemiecki
Język niemiecki
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy przedsiębiorczości
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Plastyka
Filozofia
Przed reformą
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Oferta dotacyjna
Muzyka i plastyka
Zajęcia komputerowe
Język angielski
Język angielski
Pozostałe serie
Materiały rozwojowe
Szkoła podstawowa klasy 4-6
Szkoła podstawowa klasy 4-6
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia i społeczeństwo
Historia i społeczeństwo
Matematyka
Przyroda
Plastyka
Muzyka
Zajęcia komputerowe
Zajęcia techniczne
Zajęcia techniczne
Język angielski
Materiały rozwojowe
Gimnazjum
Gimnazjum
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Muzyka
Plastyka
Informatyka
Zajęcia techniczne
Zajęcia techniczne
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Edukacja dla bezpieczeństwa
Język angielski
Język niemiecki
Materiały rozwojowe
Materiały rozwojowe
Szkoły ponadgimnazjalne
Szkoły ponadgimnazjalne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia
Historia i społeczeństwo
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Wiedza o kulturze
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Informatyka
Geografia
Przyroda
Język angielski
Język niemiecki
Podstawy przedsiębiorczości
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Szkolnictwo zawodowe
Materiały rozwojowe
Inne
Szkoły językowe i uczelnie
Szkoły językowe i uczelnie
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Reforma
Wychowanie przedszkolne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Elementarz odkrywców Elementarz odkrywców
Język angielski Hello Explorer
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne
Terapia i rozwój Specjalne potrzeby edukacyjne
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoły ponadpodstawowe
Przed reformą
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoła podstawowa klasy 4-6
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Gimnazjum
Szkoły ponadgimnazjalne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Inne
Szkoły językowe i uczelnie
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Dokumentacja portalu

Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu internetowego wydawnictwa Nowa Era sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dostępnego pod adresem: dlanauczyciela.pl

 

1. Postanowienia ogólne

 

Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających portal internetowy zamieszczony pod adresem dlanauczyciela.pl (dalej: portal lub portal internetowy)

 

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, poszanowania prywatności i dóbr osobistych użytkowników portalu internetowego, znajdującego się pod wskazanym powyżej adresem www.

 

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Nowa Era sp. z o.o. (dalej: Wydawnictwo) z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146D, 02-305 Warszawa posiadająca numer NIP: 527-13-74-376 i REGON: 012186107 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 465.400 PLN.

 

Wydawnictwo przestrzega zasad ochrony prywatności użytkowników portalu internetowego obejmującej w szczególności ich dane osobowe, prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste, określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie kodeks cywilny.

 

Użytkownik który nie akceptuje treści niniejszego dokumentu nie powinien odwiedzać portalu internetowego oraz korzystać z oferowanych przez niego usług.

 

2. Zakres i cel zbierania danych osobowych

 

Zakres i sposób zbieranych danych osobowych o użytkownikach portalu internetowego różni się w zależności od funkcji z jakiej korzysta użytkownik w tym portalu. Sposób zbierania i zakres danych przedstawia się następująco:

a) dane zbierane automatycznie podczas odwiedzin portalu internetowego obejmują adres IP, nazwę domeny oraz informację o urządzeniu (typ przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, rozdzielczości ekranu),

b) dane zbierane przy korzystaniu z formularzy kontaktowych obejmują nr telefonu, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej,

 

Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe użytkowników portalu dlanauczyciela.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926), w celach:

a) sprawnego prowadzenia oraz funkcjonowania portalu, w tym zbieranych automatycznie w toku użytkowania portalu,

b) rejestracji kont w portalu,

c) realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez portal,

d) tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonowania portalu,

e) promujących działalność Wydawnictwa oraz podmiotów z nim współpracujących w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych

f) otrzymywania informacji i/lub ofert handlowych na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej w tym przesyłanie newsletterów,

g) obsługi procesu rejestracji i logowania do konta użytkownika,

h) ewentualnego dochodzenia roszczeń,

i) wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

j) tworzenia kopi i przechowywania danych.

 

Wydawnictwo oświadcza, że w każdym przypadku, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rejestracji użytkownika, założenia konta i zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nowa Era Sp. z o.o. dostępnym pod adresem dlanauczyciela.pl

 

Niezależnie od powyższego odrębna zgoda użytkowników portalu wymagana jest na przetwarzanie danych w celach wskazanych lit. e) i f) powyżej.

 

3. Prawa i obowiązki użytkownika

 

Użytkownik portalu dlanauczyciela.pl ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem prawa lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych. Użytkownik może samodzielnie zmienić swoje hasło logując się do portalu i klikając zakładkę „Profil”. Zmiany danych osobowych, usunięcie konta należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://dlanauczyciela.pl/kontakt.

 

4. Prawa i obowiązki Wydawnictwa

 

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom administracji publicznej, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Wydawca oświadcza, że w każdym przypadku w którym wystąpi konieczność powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji na rzecz Wydawnictwa usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania portalem, powierzenie przetwarzania danych osobowych użytkowników lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, będzie miało miejsce na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

5. Prawa autorskie

 

Prawa autorskie do portalu oraz wszelkich materiałów pisemnych i graficznych prezentowanych na portalu należą do Wydawnictwa, o ile nie zostaną oznaczone inaczej.

 

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą znaną technice części lub w całości portalu oraz zamieszczonych tam materiałów pisemnych i graficznych jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Wydawnictwem. Rozpowszechnianie i korzystanie z takich materiałów, jakąkolwiek metodą jest chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. i musi być wcześniej uzgodnione Wydawnictwem.

 

Wydawnictwo zezwala na kopiowanie materiałów pisemnych i graficznych prezentowanych na portalu tylko w celach prywatnych.

 

Wykorzystywanie materiałów objętych prawem autorskim bez zgody autora albo niezgodnie z powyższymi postanowieniami jest naruszeniem prawa autorskiego.

 

6. Zmiany polityki prywatności

 

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności przez opublikowanie na portalu nowej polityki prywatności, wraz ze stosownym powiadomieniem o takiej zmianie. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy uprzejmie o kontakt przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://www.nowaera.pl/kontakt/glowna/wybierz.html (kategoria: Pytanie dotyczące strony www).

 

Wprowadzenie zmian do polityki prywatności nie będzie miało wpływu na fakt, że Wydawnictwo w żadnym przypadku nie udostępnia i nie sprzedaje posiadanych danych osobowych użytkowników serwisów internetowych.

 

7. Zabezpieczenie danych

 

Bazy danych gromadzone przez Wydawnictwo są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami systemowymi, fizycznymi i organizacyjnymi zgodnie z przyjętą i aktualnie obowiązującą w tym zakresie polityką bezpieczeństwa.

 

Wydawnictwo oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić użytkownikom serwisu internetowego wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z ich funkcji. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Wydawnictwu telefonicznie: 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych) 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych).

 

Warszawa, dnia 01.09.2014r.